Zatvori
Proizvodi
  0 Korpa
  Vaša korpa je prazna.
  Pretraga
  Filteri
  Jezik

  Opšti Uslovi

  Opšti Uslovi

  Ovim uslovima regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i elektronske prodavnice Shoppster.com (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva Keeptank doo Niš , sa registrovanim sedištem na adresi Obilićev Venac 39a 18000 Niš, e-mail: [email protected], kontakt telefon: +381 18 451 66 66 , upisan u Registar privrednih subjekata dana 02.06.2008. godine , matični broj: 20426829, PIB: 105632925, registrovana delatnost - trgovina na malo (u daljem tekstu Keeptank). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Keeptank-a i svakog pojedinačnog potrošača koji naruči robu putem Platforme. Keeptank posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini te Zakonom o zaštiti potrošača.

  Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje „potvrdi narudžbinu”, te pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po zaključenju narudžbenice na Platformi, potrošač će dobiti e-mail sa naslovom „Narudžbina poslata“, kojim se isti obaveštava da je njegova narudžbina potvrđena i preuzeta od strane kurirske službe. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila Keeptank, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe. Ugovor traje sve dok se ne ispune prava I obaveze ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Keeptank će uložiti razuman napor da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, Keeptank neće biti odgovoran prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku. Keeptank kao trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Keeptank-om, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje. Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla. Keeptank nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, keeptank ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.

  (Ne)saobraznost

  U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Shoppster ili Partner (u daljem tekstu zajednički označeni kao Trgovac) odgovara za nesaobraznost robe u periodu od 2 (dve) godine od datuma kupovine.

  Trgovac će odgovarati za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1. je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;

  2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

  3. je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Trgovac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

  Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio Trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe Trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

  Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  1. nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

  2. ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

  3. opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

  4. otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca.

  Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Trgovac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru. Smatraće se da je roba saobrazna ugovoru ukoliko:

  • odgovara opisu koji je dao Trgovac;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

  Reklamacije

  Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Sve reklamacije, bez obzira da li se radi o robi koju prodaje Keeptank, se mogu izjaviti pozivanjem broja: +381 18 451 66 66 i , putem e-mail adrese [email protected] uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

  Keeptank, vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuvaju ih najmanje dve godine od datuma podnošenja.

  Keeptank će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

  Keeptank će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Smatraće se da je reklamacija primljena I zakonski rokovi će teći od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, stigne na adresu koju je Keeptank naveo u e-mailu potvrde prijema reklamacije, budući da je tek tada Keeptank u mogućnosti da utvrdi osnovanost reklamacije. Odgovor Keeptank-a na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

  Ukoliko Keeptank iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni su da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija.

  Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

  Pravo na reklamaciju potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja robom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

  Keeptank je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterima AKS I D EXPRESS DOO BEOGRAD preko kojih potrošač može da pošalje robu o trošku Keeptank-a u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti.

  Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će zavisiti od načina plaćanja:

  • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti refundacijom sredstava na karticu;
  • ukoliko je narudžbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzeće, e-banking, uplatnica) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Shoppster-u dostavi broj tekućeg računa.

  Garancija

  Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

  Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Keeptank nije u obavezi da izda garantni list.

  Pravo na odustanak od ugovora

  Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač.

  Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora . Keeptank je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.Keeptank je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Keeptank može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Keeptank obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Keeptank-u bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

  Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom I delovima.

  Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  • Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
  • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

  Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

  Keeptank doo ima isključiva autorska prava na platformi Keeptank.rs, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Keeptank-a, smatraće se povredom autorskog prava, te će Keeptank doo u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

  Način plaćanja

  Potrošači mogu proizvode koje naruče na Platformi da plate na sledeće načine:

  1. Platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) – ukoliko je potrošač izabrao ovaj način plaćanja, biće preusmeren na sajt pružaoca platnih usluga. Na sajtu pružaoca platnih usluga potrošač će izvršiti unos podataka sa platne kartice. Ukoliko je transakcija uspešno obavljena potrošač će biti vraćen na sajt Shoppstera sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena. Nakon isporuke rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, potrošač će takođe biti vraćen na Platformu sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada će biti u mogućnosti da ponovo pokuša ili izabere drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o platnoj kartici potrošača su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Shoppsteru. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena platna kartica kupaca biće izražen u kupčevoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Keeptank-u u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu Keeptank.rs.

  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Keeptank je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Keeptank-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Dodatne informacije o povraćaju možete pronaći na reklamacije-i-povrati.

  Internet stranica Keeptank-a, kao i prenos podataka zaštićeni su tehnički, odnosno elektronski. Keeptank koristi adekvatna tehnološka i organizaciona sredstva za zaštitu prenosa i čuvanja ličnih podataka i plaćanja, te ima zaključen ugovor sa izvođačem sa ciljem izvršavanja usluga plaćanja putem interneta. Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu u skladu sa PCI DSS standardima.

  2. Pouzećem – Celokupan iznos narudžbine plaća se prilikom preuzimanja pošiljke od strane potrošača. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kurirskoj službi na ruke. Ukoliko je potrošač odabrao ovaj vid plaćanja, isti je u obavezi da pripremi novčani iznos za plaćanje.

  3. Uplatom na račun (e-banking ili uplatnicom na šalteru) Nakon što se okonča proces kupovine, potrošaču će na e-mail adresu biti poslate detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu će dalje izvršiti preko svog e-banking naloga ili na šalteru banke/pošte. Ukoliko potrošač ne izvrši uplatu u roku od 7 dana, njegova narudžbina će biti automatski stornirana.

  Dostava

  Cena dostave je uračunata u ukupan iznos za plaćanje. Tačna cena dostave prikazana je na ekranima „Dostava“, „Plaćanje“ i „Pregled narudžbine“ u delu ekrana „Pregled narudžbine“ pod stavkom „Dostava”. Prilikom preuzimanja pošiljke, potrošač nema dodatnih troškova. Isporuka za sve narudžbine se naplaćuje prema sledećem cenovniku:

  *Istaknute cene su sa PDV-om Dostavu malih I srednjih pošiljki (do 35kg) vrši kurirska služba aks I D Express sa kojom Keeptank ima zaključen ugovor. Očekivani rok isporuke je 3-5 radnih dana. Ukoliko

  Kilaža (kg)Cena dostave (RSD)
  2299
  2,01 - 10399
  10,01 - 30599
  30,01 - 751.099
  75,1 - 1001.499
  101 - 1502.199
  151 - 2002.999
  201 - 2503.499
  251 - 3004.999
  preko 3005.999

  *Istaknute cene su sa PDV-om

  Dostavu malih I srednjih pošiljki (do 35kg) vrši kurirska služba aks I D Express sa kojom Keeptank ima zaključen ugovor. Očekivani rok isporuke je 3-5 radnih dana. Ukoliko potrošač narudžbinu plaća putem e-banking-a i uplatnice ovaj rok se računa od trenutka kada Keeptank evidentira uplatu potrošača. Ukoliko se cena plaća pouzećem i platnom karticom, rok za isporuku se računa od trenutka kreiranja narudžbine. Potrošač ima mogućnost da proveri status pošiljke iz odeljka „Moj nalog”.

  Na dan kada kurirska služba preuzme pošiljku potrošača, on će dobiti e-mail obaveštenja da je pošiljka preuzeta. Isporuka se vrši svakog radnog dana između 8-17h.

  Rešavanje sporova

  Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

  Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Nisu uz primenu prava Republike Srbije.

  Važenje i izmene opštih uslova

  Keeptank zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

  Keeptank se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.

  Zabrana zloupotrebe sajta

  Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:

  • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
  • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
  • davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
  • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
  • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
  • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
  • korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme;
  • preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.

  Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Keeptank korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Keeptank može preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na to da prijavi korisnika nadležnim organima.