Close
Products
  0 Cart
  You have no items in your shopping cart.
  Search
  Filters
  Preferences

  LOYALTY CARD

  PRAVILA O IZDAVANJU I KORIŠĆENJU KARTICA VERNOSTI KUPACA / LOYALTY CARD / KEEPTANK - OPŠTI USLOVI ZA LOYALTY CARD –

  Radi povećanja zadovoljstva kupovine i dugoročnog poverenja kupaca, ovim Pravilima KEEPTANK doo reguliše postupak izdavanja i način korišćenja kartica vernosti kupaca/Loyalty card u svojim maloprodajnim objektima Program lojalnosti je sistem nagrađivanja i stimulisanja redovnih kupaca.

  Član 1

  OPŠTE

  Značenje pojedinih navedenih reči i termina dalje u tekstu je sledeće: Loyalty card – kartica vernosti kupaca KEEPTANK je dokument odnosno kartica koja imaocima omogućava dodatne pogodnosti prilikom kupovine nakon ispunjenih uslova. Ovu karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja. Maloprodajni objekat – objekat KEEPTANK koji izdavalac Loyalty kartice koristi za prodaju sopstvene robe i u kome se može izdavati i/ili koristiti Loyalty kartica / kartica vernosti. Izdavaoc - pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima pruža mogućnost dobijanja odnosno korišćenja – Loyalty card – kartice vernosti KEEPTANK Korisnik - Imaoc Loyalty card – kartice vernosti KEEPTANK – je svako fizičko lice starije od 18 godina koje ispuni pristupnu izjavu na jednom od prodajnih mesta KEEPTANK i koje Loyalty card koristi prilikom kupovine u objektima izdavaoca kartice.

  Član 2

  KARTICA

  Prava i obaveze korisnika odnosno izdavaoca Loyalty kartica regulišu se ovim Pravilima i opštim uslovima. Izdavaoc Loyalty card - kartica vernosti KEEPTANK (u daljem tekstu: kartica - Loyalty kartica) je vlasništvo izdavaoca KEEPTANK (PIB 105632925), a držalac kartice je njen korisnik. KEEPTANK kao izdavaoc kartica na prodajnim mestima KEEPTANK u Srbiji vrši izdavanje Loyalty kartica namenjenih isključivo za sticanje pogodnosti prilikom kupovine artikala iz asortimana Iste se mogu upotrebiti u svim maloprodajnim objektima KEEPTANK u Srbiji. Izdavalac vodi evidenciju o korisnicima Loyalty kartica. Loyalty kartice nisu kreditne, debitne, ček, niti bilo koja druga vrsta platne kartice i ne mogu se zamenjivati za gotov novac. Namenjene su stalnim kupcima. Određeno fizičko lice postaje član Loyalty programa (programa vernosti) uz izvršenu kupovinu u maloprodajnom objektu i uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni. Pojedinac potpisom pristupne izjave potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima. Članstvo u programu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi. Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu loyalty karticu. Fizičko lice sa istim podacima već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti. Loyalty kartica nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice, lično. KEEPTANK KEEPTANK doo može, na maloprodajnom mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti. Za izdavaoca kartice, a i u pravnom prometu, važi pretpostavka da je svaki donosilac - korisnik Loyalty kartice u potpunosti upoznat sa Pravilima o izdavanju, kupoprodaji i korišćenju Loyalty Korisnici Loyalty kartica prilikom preuzimanja kartica svojim potpisom na pristupnici ujedno potvrdjuju da su upoznati i saglasni sa napred navedenim Pravilima i da ih u svemu prihvataju a posebno korišćenjem kartice. Izdavalac kartice će Pravila o izdavanju i korišćenju Loyalty kartica KEEPTANK doo opšta pravila - učiniti javno dostupnim i objaviti i na web stranici www.keeptank.rs i istaknuti vidno u svim svojim maloprodajnim objektima. U slučaju da korisnik kartice dozvoli korišćenje iste od strane nekog drugog lica, smatraće se odgovornim za sve transakcije koje je to lice napravilo bez njegovog znanja. Loyalty kartica se izdaje sa neograničenim rokom važenja, odnosno do opoziva. Korisnik kartice nema pravo na gotovinsku isplatu pogodnosti sa kartice. KEEPTANK d.o.o. neće zameniti karticu u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja, osim ukoliko je oštećenje posledica greške u proizvodnji kartice. Loyalty kartica se ne sme savijati, gužvati, grebati, izlagati suncu i toploti ili se na drugi način uništiti. Na loyalty karticama su upisani: Loyalty card, naziv glavnog brenda –, naziv izdavaoca, broj kartice – bar kod, te kratko uputstvo i napomene u vezi opštih uslova-pravila korišćenja. Karticom se ne ostvaruju pogodnosti tokom sezonskih sniženja (sale), kao ni na odabrane proizvode koji su na akciji, popustu, odnosno pod drugim prodajnim podsticajima. U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti loyaty kartice KEEPTANK doo ne smatra se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema. Korisnik prilikom kupovine određene robe je potrebno da obavesti prodavca/zaposlenog na kasi u maloprodajnom objektu da ima Loyalty karticu. Prodavac će koristiti Loyalty karticu putem aplikacije za autorizaciju transakcija sticanja pogodnosti. Za autorizaciju transakcije nije potrebno uneti PIN. Iznos pogodnosti na Loyalty kartici prikazan je informativno kupcu-korisniku na nefiskalnom isečku. Stanje iznosa na kartici loyalty programa može se proveriti i na kasi. Informacija o ostvarenim pogodnostima na kartici je ona koja je iskazana na čitaču kartica koji se koristi u KEEPTANK doo maloprodajnim objektima – KEEPTANK doo Imaoci kartice dužni su da samostalno vode računa o preostalim pogodnostima na kartici i blagovremeno ih i u skladu sa ovim Pravilima iskoriste. U suprotnom KEEPTANK doo, kao izdavalac kartica, zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost. Proizvodi kupljeni sa pogodnostima iz loyalty kartice se mogu zameniti ili vratiti uz iste uslove kao i bilo koji drugi proizvod kupljen u KEEPTANK doo maloprodajnim objektima. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga uz korišćenje loyalty kartice, Korisnik podnosi prodajnom mestu u kome je transakcija nastala. Sve eventualne nepravilnosti i neispravnosti korisnik reklamira neposredno prodavcu odmah na prodajnom mestu prilikom kupovine robe.

  Član 3

  POGODNOSTI

  Učlanjenjem u program korisnici dobijaju loyalty karticu, koja omogućava razne pogodnosti prilikom kupovine prema trenutno važećim pravilima (popust, bodovanje, sms obaveštenja akcijama, i sl.) Loyalty kartica funkcioniše po načelu sabiranja vrednosti svih kupovina ili automatskim obracunavanjem popusta prema sledecim uslovima.

  KORISNIK “ LOYALTY KARTICE” OSTVARUJE POPUST U SLEDEĆEM IZNOSU:

   5% NA VREDNOST KUPOVINE U IZNOSU PREKO 100.000 RSD;

   8% NA VREDNOST KUPOVINE U IZNOSU PREKO 150.000 RSD;  

  10% NA VREDNOST KUPOVINE U IZNOSU PREKO 200.000 RSD;

  Član 4

  DODATNE POGODNOSTI

  Loyalty kartica imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno. Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima loyalty kartice telefonom, sms/mms-om i e-mailom. Izdavač zadržava pravo dodeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj proceni.

  Član 5

  OBRADA LIČNIH PODATAKA

  Izdavaoc / rukovaoc KEEPTANK se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009, 87/2018), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi. Član Loyalty programa svojim potpisom na pristupnoj izjavi potvrđuje/dozvoljava da izdavaoc prilikom izdavanja kartice može proveriti sve navedene podatke i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih navedenih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom loyalty kartice. Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine – svi podaci s paragon bloka (računa): prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, mesto kupovine, datum, popust, količina proizvoda, cena, vrednost robe, iznos računa. Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored KEEPTANK na primer privredna društva koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi. Imalac loyalty kartice je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi KEEPTANK u sedištu privrednog društva Obilicev Venac 39a 18000 Nis, Srbija. Svi lične podatke, izdavač će upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih benefita i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca loyalty kartice biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima izdavaoca Imalac loyalty kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi. Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti loyalty karticu. Imalac loyalty kartice može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca loyalty kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi KEEPTANK d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član Loyalty programa. U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu [email protected] zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac loyalty kartice odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima KEEPTANK, a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje svojeručnim potpisom na pristupnoj izjavi. Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

  ČLAN 6

  PROMENA PODATAKA

  U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, elektronskom poštom na e-adresu: [email protected]

  ČLAN 7

  ZAMENA KARTICE

  Gubitak ili krađu loyalty kartice prijavite na mail [email protected] Izdavač će vam poslati novu karticu najkasnije u roku od 10 dana nakon dobijene prijave. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prenete sve do tada ostavrene pogodnosti. U slučaju da je loyalty kartica otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

  ČLAN 8

  PRESTANAK ČLANSTVA U LOYALTY PROGRAMU

  Loyalty kartica važi do pisanog opoziva izdavaoca ili do dobijanja izjave imaoca. Imalac loyalty kartice može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavaoca navedenom u prethodnoj tački, ili elektronskom poštom na e-adresu: [email protected] zahtevati da izdavaoc prestane upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz Loyalty programa i odreći se vlasništva loyalty kartice i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze. Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva. Ako loyalty karticom u roku od dve godine nije obavljena nijedna nova kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja vlasnika kartice.

  ČLAN 9

  IZMENA I OBJAVA PRAVILA

  Izdavaoc zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja loyalty programa i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.keeptank.rs i ističu u maloprodajnim objektima i važe od dana objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan. Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni. U svakom slučaju, promene će biti saopštene i samom korisniku prilikom prve sledeće kupovine karticom. Izdavalac kartica ne odgovara za eventualni gubitak, krađu, neovlaštenu upotrebu ili oštećenje kartice i u takvim slučajevima nema nikakvu obavezu naknade štete kupcu ili donosiocu kartice, ili obavezu izdavanja druge kartice zbog toga. Loyalty kartica se ne sme koristiti u svrhe reklamiranja ili promovisanja proizvoda i/ili usluga od bilo koje treće strane osim KEEPTANK doo, osim ukoliko KEEPTANK doo nije dao prethodno pisanu saglasnost. Ukoliko Izdavalac na drugi način dobije informaciju o tome da Loyalty kartica nije kod korisnika, ista će odmah biti stornirana radi sprečavanja eventualne zloupotrebe. U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi loyalalty kartice, izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje Loyalty kartice. Korišćenje kartice podrazumeva prihvatanje ovih Pravila i opštih uslova koji su predočeni potrošaču u trenutku izdavanja kartice. Potpisivanjem pristupnice/pristupne izjave Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama pravila i ista su obavezujuća za obe strane. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Nis. Pravila su sastavni deo Odluke preduzeća o izdavanju Loyalty kartica.